Polityka Prywatności

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), niniejszym informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim firma Marek Siol hungryeyes.pl przetwarza Państwa dane osobowe oraz o prawach, które Państwu przysługują w związku z ochroną danych. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników.

Rozdział 2 Utrzymanie bezpieczeństwa danych

 1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w hungryeyes.pl rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.
 2. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:
  1. poufność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;
  2. integralność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
  3. rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie;
  4. integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;
  5. dostępność informacji – rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;
  6. zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.

Rozdział 3 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w hungryeyes.pl oraz powierzanych do przetwarzania jest Marek Siol.

 1. W hungryeyes.pl przetwarzane są w szczególności dane klientów i ich kontrahentów, w celu wykonywania czynności usługowych związanych z prawidłową obsługą zamówień, ich przetwarzaniem i wysyłką oraz usługami oferowanymi przez hungryeyes.pl, a także obsługą reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. hungryeyes.pl może przetwarzać także Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, udzielonej w określonych celach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. hungryeyes.pl przetwarza także Państwa dane osobowe na potrzeby przesyłania newslettera o charakterze marketingowym w oparciu o wyrażoną zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną zamówionych informacji handlowych (podstawa prawna: art. 10 ust. ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 t.j.) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie  uzasadnionym  interesem hungryeyes.pl jest  prowadzenie  marketingu,  w  tym analizowanie, które treści interesują Państwa najbardziej.
 4. Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na przesyłanie zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez hungryeyes.pl danych do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których hungryeyes.pl przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.
 5. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres RODO@hungryeyes.pl
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak podania danych może się wiązać z brakiem możliwości wykonania przez hungryeyes.pl czynności usługowych lub innych czynności.
 7. Dane przechowywane będą przez okres:
 8. W przypadku danych, o których mowa w Rozdziale 4 pkt 1 w okresie wykonywania umowy, którą Państwo z nami zawarli, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy;
 9. W przypadku danych, o których mowa w Rozdziale 4 pkt 2 do czasu wycofania przez Państwa zgody;
 10. W przypadku danych, o których mowa w Rozdziale 4 pkt 3 do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu (wycofanie zgody na marketing drogą elektroniczną), chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. hungryeyes.pl przestanie wydawać newsletter).

Rozdział 5 Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę hungryeyes.pl.

 1. W związku z faktem przetwarzania Państwa danych osobowych przez hungryeyes.pl przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Możecie Państwo żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. Możecie Państwo żądać wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możecie Państwo żądać przeniesienia dostarczonych hungryeyes.pl przez Państwa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym postanowienia RODO.
  1. Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez hungryeyes.pl danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 3 niniejszej Polityki.

Rozdział 6 Przekazywanie danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe dostawcom hungryeyes.pl, którym hungryeyes.pl zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z hungryeyes.pl i tylko zgodnie z jej poleceniami.

Rozdział 7 Kontakt

 1. Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: RODO@hungryeyes.pl
 2.  Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga podjęcia przez Państwa żadnych dodatkowych działań. Dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez hungryeyes.pl do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą hungryeyes.pl na udoskonalenie świadczonych przez nią usług.

Zaloguj się

Kurs robienia sushi

Przedstawiamy prawie dwu godzinny kurs gotowania sushi w 15 odcinkach, wykonany przez wspaniałego specjalistę z tej dziedziny. Marek Siol przedstawi wam krok po kroku jak wykonać wspaniałe sushi.

Możesz zakupić u nas dostęp do kursu, klikając w poniższy przycisk. W środku możesz zobaczyć przykładową lekcje.